Organizacja

1. Ognisko zarządzane jest przez dyrektora wyłonionego w drodze konkursu, którego powołuje i odwołuje Zarząd Miasta na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. Prezydent Wrocławia może powierzyć zarządzanie Ogniskiem osobie fizycznej na podstawie umowy o zarządzaniu.
2. Prezydent Wrocławia powołuje dyrektora na okres 5 lat lub powierza zarządzanie Ogniskiem na okres 5 lat.
3. W uzasadnionych przypadkach Prezydentowi Wrocławia przysługuje prawo odstąpienia od przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 1, bądź powołania dyrektora na inny okres niż wskazany w ust. 2
Dyrektor Ogniska kieruje całokształtem działalności Ogniska. Jest odpowiedzialny za całokształt działalności Ogniska i jego mienie.
Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1. ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2. reprezentowanie Ogniska na zewnątrz,
3. zarządzanie jego majątkiem,
4. przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań, oraz wniosków inwestycyjnych,
5. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
6. decydowanie o polityce kadrowej - zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,
7. udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Ogniska pracownikom i osobom trzecim.