– Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja

1. Pracownie zarządzane są przez dyrektora wyłonionego w drodze konkursu, którego powołuje i odwołuje Zarząd Miasta na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. Prezydent Wrocławia może powierzyć zarządzanie Pracowniami osobie fizycznej na podstawie umowy o zarządzaniu.
2. Prezydent Wrocławia powołuje dyrektora na okres 5 lat lub powierza zarządzanie Pracowniami na okres 5 lat.
3. W uzasadnionych przypadkach Prezydentowi Wrocławia przysługuje prawo odstąpienia od przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 1, bądź powołania dyrektora na inny okres niż wskazany w ust. 2
Dyrektor Pracowni kieruje całokształtem działalności Pracowni. Jest odpowiedzialny za całokształt działalności Pracowni i jego mienie.
Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1. ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2. reprezentowanie Pracowni na zewnątrz,
3. zarządzanie jego majątkiem,
4. przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań, oraz wniosków inwestycyjnych,
5. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
6. decydowanie o polityce kadrowej – zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,
7. udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Pracowni pracownikom i osobom trzecim.

Status prawny

Samorządowa Instytucja Kultury
Otwarte Pracownie Plastyczne im. Eugeniusza Gepperta
ul. Ruska 46a/413,414
50-079 Wrocław
tel./fax 71 344 56 94
tel. kom:505 094 795 (pn-pt; od 9.00 do 16.00)
kontakt@plastyka-ognisko.edu.pl
https://plastyka-ognisko.edu.pl
NIP: 897-16-63-434
REGON: 932690411
Wpis do Rejestru Instytucji Kultury (RIK) nr 30/01
Konto bankowe PKO BP 06 1020 5226 0000 6402 0416 7573
Osoby reprezentujące firmę:
mgr Maciej Siciński – Dyrektor
mgr Andrzej Radomski – Główny Księgowy

mgr Jadwiga Murzak – Sekretarz

Kadra i pracownie

W strukturach organizacyjnych ogniska znajdują się pracownie:

 1. studium postaci – art. plast. Magdalena Gołda,
 2. rysunek i malarstwo – art. plast. Zbigniew Mil
 3. rysunek i malarstwo – art. plast. Maciej Myrdzio,
 4. rysunek i malarstwo – art. plast. Beata Bols
 5. rzeźba – art. plast. Ryszard Pajączek,
 6. grafika warsztatowa – art. plast. Ryszard Pajączek,
 7. litografia sitodruk – art. plast. Renata Kurczyńska,
 8. ceramika – art. plast. Bogusław Story
 9. ceramika – art. plast. Agata Zworska-Story,
 10. szkło – art. plast. Patrycja Harasym,
 11. tkanina – art. plast. Robert Wieczorek,
 12. fotografia cyfrowa – mgr Maciej Siciński,
 13. fotografia cyfrowa z stylizacją i aranżacją  – art. plast. Beata Bols,
 14. fotografia cyfrowa – art. plast. Maciej Myrdzio,
 15. grafika komputerowa i film – art. plast. Magdalena Gołda
 16. warsztaty filmu i grafiki 3d  – mgr Mirosław Rajkowski


Sprawozdania

Sprawozdanie 2021

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2021

Sprawozdanie 2020


Zamówienia publiczne podlegające ustawie Pzp

Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych polegających na remoncie i modernizacji pomieszczeń na potrzeby Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta. CPV 71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją – data publikacji 31 sierpnia 2017 roku

Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych polegających na remoncie i modernizacji pomieszczeń na potrzeby Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta.CPV 71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją – data publikacji 9 sierpnia 2017 rok

Dostawa mebli dla potrzeb Ogniska Kultury Plastycznej imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. CPV: 39130000-2 – data publikacji 8 maja 2018 roku

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych na zadanie:
Dostawa mebli dla potrzeb Ogniska Kultury Plastycznej imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. CPV: 39130000-2.

unieważnienie postępowania na zadanie:
Dostawa mebli dla potrzeb Ogniska Kultury Plastycznej imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. CPV: 39130000-2 z dnia 8 maja 2018 roku

Dostawa mebli dla potrzeb Ogniska Kultury Plastycznej imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. CPV: 39130000-2 – data publikacji 23 maja 2018 roku

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu 8 VI 2018 r. na zadanie:
Dostawa mebli dla potrzeb Ogniska Kultury Plastycznej imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Zadanie realizoawane w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1042/16-00 pn. „Ruska 46abc – przestrzeń dla kultury”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności, w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Zakup sprzętu do pracowni sitodruku na 3 piętrze Ogniska Kultury Plastycznej. CPV 42991200-1
data publikacji 22 czerwca 2018 roku

wynik postępowania na zadanie:
Dostawa mebli dla potrzeb Ogniska Kultury Plastycznej imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. CPV: 39130000-2 z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zakup sprzętu do pracowni malarskiej na 3 piętrze Ogniska Kultury Plastycznej”. CPV: 30195912-8, 44191000-5
data publikacji 29 czerwca 2018 roku

Zakup sprzętu do pracowni sitodruku na 3 piętrze Ogniska Kultury Plastycznej. CPV 42991200-1
data publikacji 2 lipca 2018 roku

Zakup sprzętu fotograficznego i filmowego do Ogniska Kultury Plastycznej CPV: 38650000-6
data publikacji 24 sierpnia 2018 roku
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu 5 IX 2018 r.
wynik postępowania

Zakup zestawu oświetlenia, modyfikatorów światła i osprzętu do atelier fotograficzno-filmowego Ogniska Kultury Plastycznej CPV: 31530000-0, 38650000-6
data publikacji 31 października 2018 roku
unieważnienie postępowania

Zakup zestawu oświetlenia, modyfikatorów światła i osprzętu do atelier fotograficzno-filmowego Ogniska Kultury Plastycznej CPV: 31530000-0, 38650000-6
data publikacji 15 listopada 2018 roku
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu 23 XI 2018 roku
wynik postępowania

Dostawa i montaż platformy schodowej w siedzibie Ogniska Kultury Plastycznej CPV:42414100-2
data publikacji 29 listopada 2018 roku
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu 6 grudnia 2018 roku
wynik postępowania

Dostawa zestawu wyposażenia do pracowni rzeźby i ceramiki – zadania 1 i 2 – piece ceramiczne, gniotownik
data publikacji 14 lutego 2019 roku
protokół z otwarcia ofert
wynik

Zakup zestawu wyposażenia pracowni szkła Ogniska Kultury Plastycznej CPV: 42000000-6, 44512000-2
data publikacji 20 lutego 2019 roku
unieważnienie

Dostawa wraz z montażem systemu chłodzenia powietrza obiegowego dla pomieszczeń Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu CPV: CPV 45331221-1
data publikacji 21 lutego 2019 r.
zestawienie ofert złożonych na zadanie
wynik

Zakup zestawu wyposażenia pracowni szkła Ogniska Kultury Plastycznej CPV: 42000000-6, 44512000-2
data publikacji 5 marca 2019 roku
zestawienie ofert złożonych na zadanie
unieważnienie

Zakup zestawu wyposażenia do pracowni grafiki tradycyjnej Ogniska Kultury Plastycznej – zestaw wałków graficznych”. CPV 42991200-1
data publikacji 8 marca 2019 roku
protokół z otwarcia ofert
wynik

Zakup zestawu wyposażenia pracowni szkła Ogniska Kultury Plastycznej CPV: 42000000-6, 44512000-2
data publikacji 14 marca 2019 roku
protokół z otwarcia ofert
wynik

Dostawa zestawu wyposażenia do pracowni rzeźby i ceramiki – zadania 3 i 4 dla potrzeb Ogniska Kultury Plastycznej imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. CPV: 44512000-2
data publikacji 1 kwietnia 2019 roku
zmiana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
protokół z otwarcia ofert 09.04.2019
unieważnienie

wyposażenia pracowni rzeźby Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – kawalety drewniane, skrzynki, platforma obrotowa dla modelawyposażenia pracowni rzeźby Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – kawalety drewniane, skrzynki, platforma obrotowa dla modela
data publikacji: 8 kwietnia 2019 r.
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu 12 IV 2019 r.
wynik postępowania

Dostawa zestawu wyposażenia do pracowni rzeźby i ceramiki – zadania 1 i 2 dla potrzeb Ogniska Kultury Plastycznej imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. CPV: 44512000-2
data publikacji 12 kwietnia 2019 roku
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu 24 IV 2019 r.
wynik postępowania

Dostawa mebli do pracowni Ogniska Kultury Plastycznej. CPV: 39130000-2
data publikacji 22 maja 2019 roku
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu 30 maja 2019 roku
wynik postępowania

Praca

W tej chwili nie prowadzimy rekrutacji.

Nowości

Back to top