– Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja

1. Ognisko zarządzane jest przez dyrektora wyłonionego w drodze konkursu, którego powołuje i odwołuje Zarząd Miasta na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. Prezydent Wrocławia może powierzyć zarządzanie Ogniskiem osobie fizycznej na podstawie umowy o zarządzaniu.
2. Prezydent Wrocławia powołuje dyrektora na okres 5 lat lub powierza zarządzanie Ogniskiem na okres 5 lat.
3. W uzasadnionych przypadkach Prezydentowi Wrocławia przysługuje prawo odstąpienia od przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 1, bądź powołania dyrektora na inny okres niż wskazany w ust. 2
Dyrektor Ogniska kieruje całokształtem działalności Ogniska. Jest odpowiedzialny za całokształt działalności Ogniska i jego mienie.
Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1. ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2. reprezentowanie Ogniska na zewnątrz,
3. zarządzanie jego majątkiem,
4. przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań, oraz wniosków inwestycyjnych,
5. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
6. decydowanie o polityce kadrowej – zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,
7. udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Ogniska pracownikom i osobom trzecim.

Status prawny

Samorządowa Instytucja Kultury
Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta
ul. Ruska 46a/413,414
50-079 Wrocław
tel./fax 71 344 56 94
tel. kom:505 094 795 (pn-pt; od 9.00 do 16.00)
kontakt@plastyka-ognisko.edu.pl
https://plastyka-ognisko.edu.pl
NIP: 897-16-63-434
REGON: 932690411
Wpis do Rejestru Instytucji Kultury (RIK) nr 30/01
Konto bankowe PKO BP 06 1020 5226 0000 6402 0416 7573
Osoby reprezentujące firmę:
mgr Maciej Siciński – Dyrektor
mgr Andrzej Radomski – Główny Księgowy

Kadra i pracownie

W strukturach organizacyjnych ogniska znajdują się pracownie:

 1. rysunku i malarstwa prowadzona przez art. plast. Lucynę Lubelską,
 2. rysunku i malarstwa prowadzona przez art. plast. Zbigniewa Mila,
 3. rysunku i malarstwa prowadzona przez art. plast. Macieja Myrdzio,
 4. rysunku i malarstwa prowadzona przez art. plast. Beatę Bols
 5. rzeźby prowadzona przez art. plast. Ryszarda Pajączka,
 6. grafiki warsztatowej prowadzona przez art. plast. Ryszarda Pajączka,
 7. sitodruku prowadzona przez art. plast. Renatę Kurczyńską,
 8. ceramiki prowadzona przez art. plast. Bogusława Story i art. plast. Agatę Zworską-Story,
 9. szkła artystycznego prowadzona przez art. plast. Patrycję Harasym,
 10. tkaniny artystycznej prowadzona przez art. plast. Roberta Wieczorka,
 11. działań artystycznych prowadzona przez art. plast. Beatę Bols,
 12. fotografii cyfrowej prowadzona przez mgr Macieja Sicińskiego,
 13. fotografii cyfrowej z stylizacją i aranżacją prowadzona przez art. plast. Beatę Bols,
 14. fotografii cyfrowej prowadzona przez art. plast. Macieja Myrdzio,
 15. komputerowego projektowania graficznego prowadzona przez art. plast. Jana Mikołajka
  18. filmu prowadzona przez mgr Mirosława Rajkowskiego


Sprawozdania

Sprawozdanie 2021

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2021

Sprawozdanie 2020


Zamówienia publiczne podlegające ustawie Pzp

Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych polegających na remoncie i modernizacji pomieszczeń na potrzeby Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta. CPV 71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją – data publikacji 31 sierpnia 2017 roku

Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych polegających na remoncie i modernizacji pomieszczeń na potrzeby Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta.CPV 71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją – data publikacji 9 sierpnia 2017 rok

Dostawa mebli dla potrzeb Ogniska Kultury Plastycznej imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. CPV: 39130000-2 – data publikacji 8 maja 2018 roku

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych na zadanie:
Dostawa mebli dla potrzeb Ogniska Kultury Plastycznej imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. CPV: 39130000-2.

unieważnienie postępowania na zadanie:
Dostawa mebli dla potrzeb Ogniska Kultury Plastycznej imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. CPV: 39130000-2 z dnia 8 maja 2018 roku

Dostawa mebli dla potrzeb Ogniska Kultury Plastycznej imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. CPV: 39130000-2 – data publikacji 23 maja 2018 roku

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu 8 VI 2018 r. na zadanie:
Dostawa mebli dla potrzeb Ogniska Kultury Plastycznej imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Zadanie realizoawane w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-1042/16-00 pn. „Ruska 46abc – przestrzeń dla kultury”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności, w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Zakup sprzętu do pracowni sitodruku na 3 piętrze Ogniska Kultury Plastycznej. CPV 42991200-1
data publikacji 22 czerwca 2018 roku

wynik postępowania na zadanie:
Dostawa mebli dla potrzeb Ogniska Kultury Plastycznej imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. CPV: 39130000-2 z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zakup sprzętu do pracowni malarskiej na 3 piętrze Ogniska Kultury Plastycznej”. CPV: 30195912-8, 44191000-5
data publikacji 29 czerwca 2018 roku

Zakup sprzętu do pracowni sitodruku na 3 piętrze Ogniska Kultury Plastycznej. CPV 42991200-1
data publikacji 2 lipca 2018 roku

Zakup sprzętu fotograficznego i filmowego do Ogniska Kultury Plastycznej CPV: 38650000-6
data publikacji 24 sierpnia 2018 roku
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu 5 IX 2018 r.
wynik postępowania

Zakup zestawu oświetlenia, modyfikatorów światła i osprzętu do atelier fotograficzno-filmowego Ogniska Kultury Plastycznej CPV: 31530000-0, 38650000-6
data publikacji 31 października 2018 roku
unieważnienie postępowania

Zakup zestawu oświetlenia, modyfikatorów światła i osprzętu do atelier fotograficzno-filmowego Ogniska Kultury Plastycznej CPV: 31530000-0, 38650000-6
data publikacji 15 listopada 2018 roku
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu 23 XI 2018 roku
wynik postępowania

Dostawa i montaż platformy schodowej w siedzibie Ogniska Kultury Plastycznej CPV:42414100-2
data publikacji 29 listopada 2018 roku
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu 6 grudnia 2018 roku
wynik postępowania

Dostawa zestawu wyposażenia do pracowni rzeźby i ceramiki – zadania 1 i 2 – piece ceramiczne, gniotownik
data publikacji 14 lutego 2019 roku
protokół z otwarcia ofert
wynik

Zakup zestawu wyposażenia pracowni szkła Ogniska Kultury Plastycznej CPV: 42000000-6, 44512000-2
data publikacji 20 lutego 2019 roku
unieważnienie

Dostawa wraz z montażem systemu chłodzenia powietrza obiegowego dla pomieszczeń Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu CPV: CPV 45331221-1
data publikacji 21 lutego 2019 r.
zestawienie ofert złożonych na zadanie
wynik

Zakup zestawu wyposażenia pracowni szkła Ogniska Kultury Plastycznej CPV: 42000000-6, 44512000-2
data publikacji 5 marca 2019 roku
zestawienie ofert złożonych na zadanie
unieważnienie

Zakup zestawu wyposażenia do pracowni grafiki tradycyjnej Ogniska Kultury Plastycznej – zestaw wałków graficznych”. CPV 42991200-1
data publikacji 8 marca 2019 roku
protokół z otwarcia ofert
wynik

Zakup zestawu wyposażenia pracowni szkła Ogniska Kultury Plastycznej CPV: 42000000-6, 44512000-2
data publikacji 14 marca 2019 roku
protokół z otwarcia ofert
wynik

Dostawa zestawu wyposażenia do pracowni rzeźby i ceramiki – zadania 3 i 4 dla potrzeb Ogniska Kultury Plastycznej imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. CPV: 44512000-2
data publikacji 1 kwietnia 2019 roku
zmiana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
protokół z otwarcia ofert 09.04.2019
unieważnienie

wyposażenia pracowni rzeźby Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – kawalety drewniane, skrzynki, platforma obrotowa dla modelawyposażenia pracowni rzeźby Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – kawalety drewniane, skrzynki, platforma obrotowa dla modela
data publikacji: 8 kwietnia 2019 r.
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu 12 IV 2019 r.
wynik postępowania

Dostawa zestawu wyposażenia do pracowni rzeźby i ceramiki – zadania 1 i 2 dla potrzeb Ogniska Kultury Plastycznej imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. CPV: 44512000-2
data publikacji 12 kwietnia 2019 roku
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu 24 IV 2019 r.
wynik postępowania

Dostawa mebli do pracowni Ogniska Kultury Plastycznej. CPV: 39130000-2
data publikacji 22 maja 2019 roku
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu 30 maja 2019 roku
wynik postępowania

Praca

W tej chwili nie prowadzimy rekrutacji.

Nowości

Back to top