– Deklaracja dostępności

Strona internetowa

Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej. Data publikacji strony internetowej: 16 marca 2010. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31 października 2020. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (nie powinna zawierać większości niezgodności lub wyłączeń).

Na stronie internetowej działają wszelkie standardowe skróty klawiaturowe. Możliwe jest zmienianie wielkości czcionki, przełączenie kontrastu w cztery inne tryby w tym wysoko kontrastowe – nocny, czarno – biały oraz żółto czarny i czarno żółty, poza tym można zmieniać światło między literami – znakami celem lepszej czytelności oraz rozstrzelenie layoutu – standardowy i szeroki.

Można poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Nawigacja jest przygotowana dla osób niewidomych pod kątem czytników ekranów.
W serwisie jest włączony tzw. fokus.
Część zdjęć i grafiki w serwisie nie ma alternatywnych opisów – pracujemy nad uzupełnieniem opisów. Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, część materiałów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 31 października 2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Ostatnia aktualizacja deklaracji 30 marca 2023.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Siciński, kontakt@plastyka-ognisko.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48713445694. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.]
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nasza siedziba we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 46a/003,004,005,413,414 przystosowana dla osób niepełnosprawnych, można dojechać windą, przy schodach platforma dla niepełnosprawnych, toalety dla niepełnosprawnych, sprzęt ewakuacyjny, brak barier architektonicznych.

Nowości

Back to top